POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest Leon Witas sp.j. z siedzibą w Będzinie przy ul. Dąbrowskiej 205, 42-504 Będzin zwany dalej „Leon”.

2. Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem

e-mail: ochronadanych@leon.eu

lub

Leon Witas sp.j. z siedzibą w Będzinie przy ul. Dąbrowskiej 205, 42-504 Będzin

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ LEON DLA PODSTAWOWYCH CELÓW BIZNESOWYCH 

3. Pozyskiwanie danych

Przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych w związku z relacjami biznesowymi z naszymi klientami, dostawcami i partnerami. “Przetwarzanie” oznacza, że ​​zbieramy, przechowujemy, usuwamy lub przesyłamy dane osobowe, Poniżej znajduje się lista przykładów przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane przez nas obejmują:

 • dane podstawowe i kontaktowe klientów i dostawców, takie jak nazwa, adres, numer telefonu, adres e-mail, funkcja itp.
 • dane potrzebne do fakturowania i przetwarzania płatności, takie jak dane bankowe, numery podatkowe, informacje dotyczące zarządzania kredytami itp., o ile dotyczą one danych osoby fizycznej;
 • informacje dotyczące zarządzania relacjami z dostawcami i klientami, takie jak historia zamówień itp., o ile dotyczą one danych osoby fizycznej;

Dane pozyskiwane są w ramach naszych relacji biznesowych z naszymi klientami., kontrahentami
W niektórych przypadkach otrzymujemy również dane osobowe od firm współpracujących np. dane kontaktowe od dostawców.

W niektórych przypadkach przetwarzamy również dane osobowe, które otrzymaliśmy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w inny sposób. Dotyczy to w szczególności:

 • danych z publicznie dostępnych źródeł takich jak rejestry handlowe i administracyjne, targi, wystawy, źródła internetowe, gazety, katalogi handlowe itp.
 • danych od podmiotów trzecich, które nie są powiązane z LEON jak np. stowarzyszenia handlowe / biznesowe, agencje kredytowe, firmy ubezpieczeniowe itp.

4. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne

 • Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO) W takich przypadkach cel przetwarzania danych jest określony przez umowę, którą zawarliśmy z naszymi klientami lub dostawcami i usługami świadczonymi w ramach niniejszej umowy. Obejmuje to na przykład przetwarzanie danych osobowych w kontekście wysyłania katalogów, informacji o naszych usługach lub przygotowywania konkretnych ofert.
 • Rozpatrywanie skarg i reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) W tej sytuacji prawnie uzasadnionym celem jest windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych.
 • Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO0.
 • Prowadzenie statystyk (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Prawnie uzasadnionym celem w tej sytuacji jest to, że posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności.
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.
 • Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód. Celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów
 • Obsługa zgłoszeń kierowanych zza pośrednictwem poczty elektronicznej i innych wniosków, w tym zapewnienie rozliczalności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności.

5. Odbiorcy danych

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, PIP, ZUS),
 • podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym naszą działalność.

6. Obowiązek dostarczenia danych

Aby móc świadczyć usługi naszym klientom, musimy przetwarzać określone dane osobowe jak i wtedy gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Odbieramy odpowiednie dane od Państwa po zawarciu umowy (np. Adres, dane kontaktowe firmy i stanowisko). Bez tych danych nie możemy zawierać umów z naszymi klientami.

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych Klientów.

W ramach wykonywanych czynności korzystamy z plików cookies w ten sposób, że obserwujemy i analizujemy ruch na naszych stronach, jak również podejmujemy działania remarketingowe, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

8. Przekazanie do krajów trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dbamy o to, aby nie przesyłać danych do odbiorców w krajach, w których nie ma odpowiedniego poziomu ochrony danych (kraje trzecie). Jednak w niektórych przypadkach nie można tego całkowicie uniknąć. W takim przypadku LEON podjęła i podejmie odpowiednie środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych u odbiorcy przez cały czas.

9. Przechowywanie i okresy przechowywania

Przetwarzamy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych. Jak tylko dane nie są już potrzebne, są one generalnie usuwane.

 • Dane zawarte na umowach i pełnomocnictwach przechowujemy do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
 • Dokumenty rozliczeniowe tj. księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty przechowujemy do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
 • dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji
 • dane do celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody –przetwarzane będą do czasu jej wycofania; w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

10. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

W związku przetwarzaniem danych osobowych przez LEON, wszystkie osoby, których dotyczą dane, mają następujące prawa zgodnie z art. 15 do 21 RODO – i zgodnie z prawem państw członkowskich UE

Prawo do informacji;

Prawo do korekty;

Prawo do usunięcia;

Prawo do ograniczenia przetwarzania;

Prawo do przenoszenia danych;

Prawo sprzeciwu.

Ponadto, mają prawo Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Takie odwołanie nie ma wpływu na przeszłość, tj. nie wpływa na skuteczność przetwarzania danych prowadzonego do odwołania.

11. TEKST W ZAŁĄCZNIKU

Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych przez LEON nie jest zgodne z przepisami o ochronie danych lub nie jesteś usatysfakcjonowany dostarczonymi przez nas informacjami, masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego (patrz Art. 77 RODO), którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).